Auditas

Finansinių ataskaitų rinkinio auditas

Nepriklausomas įmonės buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio patikrinimas ir nuomonės pareiškimas, ar finansinių ataskaitų rinkinys atitinka tikrąja įmonės finansinę būklę ir ar ataskaitos parengtos pagal Lietuvoje galiojančius norminius aktus.

Auditą atliekame vadovaujantis Lietuvos Respublikos audito įstatymu, kitais audito veiklą reglamentuojančiais aktais, Lietuvos Respublikos audito standartais (Tarptautiniais audito standartais).

Garantuojame informacijos konfidencialumą.

Atliekant auditą, įvertiname įmonėje taikomus apskaitos principus, kontrolės sistemas, finansinėse ataskaitose pateiktų duomenų tikrumą ir teisingumą. Pareiškiame nuomone apie įmonės valdybos (administracijos vadovo) parengtą bendrovės metinį pranešimą.

Konsultuojame ir teikiame pasiūlymus kaip teisingai ištaisyti pastebėtas klaidas ir netikslumus.

Audito rezultatai įforminami "Nepriklausomo auditoriaus išvada", kuri pateikiama akcininkams ir įmonės vadovui. Įmonės vadovui pateikiame išsamų laišką, kuriame pateikiame visus pastebėtus reikšmingus netikslumus, siūlome ištaisymo būdus. Šis dokumentas skiriamas tik vadovui ir neskelbiamas. Audito metu konsultuojame apskaitos , mokesčių klausimais.